3G cho minix

danh sách nhưng USB 3G cho minix 

Dịch vụ chính : Thuê máy chủ ,Thuê chỗ đặt máy chủ ( idconline.vn )
MINIX NEO: 3G Dongle Support List (Updated: March, 2013)

Network SystemModel NameModel DescriptionManufacturer
TD-SCDMATD368TD368AirCard
WCDMAAL300HSPA Data CardAlcatel
WCDMAALCATELHSPA Data CardAlcatel
EVDOASB C820ADOrA820Alcatel- Lucent
TD-SCDMATD920TD369Alcatel- Lucent
WCDMAC339C339BandLuxe
WCDMABSNL 3GHSPADataCardABSNL
WCDMATERA BSNL 3GT3G72ABSNL
WCDMABLSN LW272HSPADataCardBSNL
WCDMABLSN LW273HSPADataCardBSNL
WCDMASKYNET 3G SK300129BSNL
WCDMABSNL 3GHSPA MODEMBSNL
WCDMABSNL 3GHSPADataCardBSNL
EVDOesia max-d EVDO Rev.a USB STICK AXACM01CBP7.0Esia
EVDOETCOM E300ETCOM E300ETCOM
WCDMAW60116Gotok
EVDOMC400CBP7.1Hier
WCDMAHSUPAHSUPAHKC
EVDOEC122EC122Huawei
EVDOEC1261EC1261Huawei
EVDOEC169EC169Huawei
EVDOEC1261-2EC1261-2Huawei
EVDOEC156EC156Huawei
EVDOEC176EC176-2Huawei
EVDOEC1261EC1261Huawei
EVDOEC122EC122Huawei
EVDOEC189EC189Huawei
EVDOEC167EC167Huawei
EVDOEC1270EC1270Huawei
EVDOEC1260EC1260Huawei
TD-SCDMAET188ET188Huawei
TD-SCDMAET127ET127/158/128-2Huawei
TD-SCDMAET128-2ET127/158/128-3Huawei
TD-WCDMAET128ET128Huawei
WCDMAE220E220Huawei
WCDMAE1820E182EHuawei
WCDMAE182EE182EHuawei
WCDMAE180E180Huawei
WCDMAE1750E1750Huawei
WCDMAE1752CuE1752CHuawei
WCDMAE153E153Huawei
WCDMAE261E261Huawei
WCDMAE176GE176GHuawei
WCDMAE1750E1752Huawei
WCDMAE1550E1550Huawei
WCDMAE153E153Huawei
WCDMAE303E303Huawei
WCDMAE153Cu-1E153Huawei
WCDMAE153u-1E153Huawei
WCDMAK3770K3770Huawei
WCDMAE1762E1762Huawei
WCDMAT1731T1731Huawei
WCDMAHuawei E177E177Huawei
WCDMAHuawei E171E171Huawei
WCDMAE1756E1756Huawei
WCDMATATA 3G E177 HSDAPE177Huawei
WCDMAHUAWEI E367E367Huawei
WCDMAE173Cs-1 airtel 3GE1731Huawei
WCDMAE303FE303FHuawei
WCDMAMOBE WIRELESS M173E1100Huawei
WCDMAezCom MobiFone fast connect E303s-1Huawei
WCDMAmobifone FAST CONNECTE303Cs-1Huawei
WCDMAK3520K3520Huawei
WCDMAE353 HSPA+ USB StickE353Huawei
WCDMAvivo  E303E303Huawei
WCDMAClaro  E303E303CHuawei
WCDMAEC169CEC169CHuawei
WCDMALTE USB MODEM E398E398Huawei
WCDMAE3131E3131Huawei
WCDMAE367 HSPA+ E367Huawei
WCDMAE367U-2E367Huawei
WCDMAE372U-8E372U-8Huawei
WCDMAE3256E3256Huawei
WCDMA E3131S-2 orange TME3131S-2Huawei
WCDMABSNL E353s-6 3G HSPA USB StickE353Huawei
WCDMAMobile Broadband E372 orange TME372Huawei
WCDMAE173u-2E173u-2Huawei
WCDMAE3131Cs-2E3131Cs-2Huawei
WCDMAE176E176Huawei
WCDMAE1550-UE1550Huawei
WCDMAE158E158Huawei
WCDMAE1820E1820-0 Huawei
WCDMAE1552E1552Huawei
WCDMAE1786E1786Huawei
WCDMAE1756E1756Huawei
WCDMAE1612E1612Huawei
WCDMAE1782E1782Huawei
WCDMAE172E17XHuawei
WCDMAE1750E1750Huawei
WCDMAE173E173Huawei
WCDMAE1630E1630Huawei
WCDMAE226E226Huawei
WCDMAE156GE156GHuawei
WCDMAE160EE160GHuawei
WCDMAE160GE160GHuawei
WCDMAE160E160XHuawei
WCDMAE166E166Huawei
WCDMAE169E169Huawei
WCDMAE1752E1752Huawei
WCDMAE230E230Huawei
WCDMAE272E272Huawei
WCDMAE169uE169uHuawei
WCDMAE1692E1692Huawei
WCDMAUMG181UMG181Huawei
WCDMAK3715K3715Huawei
WCDMAE270E270Huawei
WCDMAE510E510Huawei
WCDMAE1780E1780Huawei
WCDMAK3765Huawei K3765Huawei
WCDMAE369E369 Huawei
Play Online E3131S-2E3131S-2Huawei
WCDMAHSPADataCardHSPADataCardINTEX
WCDMAintex 3GHSPADataCardINTEX
WCDMA6260HSDPA USB MODENLMK
WCDMAW71HSPA USB DongleLongcheer
WCDMAW72HSPA USB DongleLongcheer
WCDMAMicromax MMX353G 3G USB ModemMMX353GMicromax
WCDMAMicromax MMX310G 3G USB ModemMMX310GMicromax
WCDMAMicromax MMX352G Micromax MMX352G 3G USB ModemMicromax
WCDMAMMX144FMicromax MMX144F 3G USB ModemMicromax
WCDMAMicromax MMX377GMicromax MMX377GG 3G USB ModemMicromax
WCDMAMicromax MMX353GMicromax MMX353G 3G HSPA ModemMicromax
WCDMAMicromax MMX310G 3G USB ModemMicromax MMX310G 3G USB ModemMicromax 
WCDMAK80K80MobilePeak
WCDMAMTNL LW272 HSPADataCardMTNL
WCDMANokia Internet Stick CS-11Nokia Internet Stick CS-11NOKIA
WCDMAOlive convergenceHSPA WIRELESS MODEMOlive
WCDMAolivetti Olicard 160 BrancoOlicard 160Olivetti
WCDMATIMOlicard 160Olivetti
WCDMAOnda-MSA14.4MSA 14.4ONDA
EVDOCoolee X2+S890Outsella
EVDO154Outsella
EVDOA90SPV8Outsella
EVDOEC690154Outsella
EVDOC819E800Outsella
EVDOH80SPV8Outsella
WCDMAW80HSDPA ModemOutsella
EVDOE001U803-4.03.12PCTX
EVDOE004154PCTX
TD-SCDMAT003NEXPERIA SY.SOL 7210 TDSCDMAPCTX
WCDMAW00216PCTX
TD-SCDMATU930TD369PINSU
WCDMAPLM7200206PLM
WCDMAHD360HD360PLM
WCDMAHSDPA ModemHSDPA ModemQualcomm
WCDMAS830HSPA WIRELESS MODEMQualcomm
WCDMATH100WM66-TFredtiger
TD-SCDMARX310TD369Rousing
EVDOQSC6085-800/1900 EVDO REV.ASCV SP8J EVDOSCV
EVDOSENTAR ST8095.01.11Sentar
EVDOST804U803-4.0101Sentar
EVDOST809U803-4.0102Sentar
WCDMA ST986 MSM6290 S790MSM6290 S790Sentar
WCDMA ST986 MSM6280 W880MSM6280 W880Sentar
WCDMAST986 S790S790Sentar
WCDMAST90416Sentar
WCDMAHD360HD360Sentar
WCDMAST907HSDPA ModemSentar
WCDMAST90916Sentar
WCDMASU-800USU-800SpeedUp
TD-SCDMATD2000TD369Star-Net
EVDOSCV SEV759SP6E  VER 1.1.0StrongRising
EVDOSCV SEV790SP6E  VER 1.1.0StrongRising
EVDOSCV SEV769SP6E  VER 1.1.1StrongRising
EVDOSCV SEV789154StrongRising
EVDOSCV SEV869QSC6085-800/1900 EVDO REV.AStrongRising
EVDOSCV SEV879QSC6085-800/1900 EVDO REV.AStrongRising
EVDOSCV SEV739SP6E  VER 1.1.1StrongRising
EVDOSCV SEV759SP6E  VER 1.1.1StrongRising
EVDOSCV RATE EC183QSC6085-800/1900 EVDO REV.AStrongRising
EVDOSCV SEV859SEV859StrongRising
EVDOEC187SEV859StrongRising
EVDOSEV769+SEV759StrongRising
EVDO H80SPV8StrongRising
EVDOSEV790SEV759StrongRising
TD-SCDMASTD808STD808StrongRising
TD-SCDMATC156TC156StrongRising
WCDMASCV RATE UC127209StrongRising
WCDMASCV RATE  W100HSUPAStrongRising
WCDMASCV SEW858209StrongRising
WCDMASCV SEW868209StrongRising
WCDMAT3G27AT3G27ATeracom
EVDOUE800UE800Thinkwill
EVDOUE608119Thinkwill
EVDOUE660UE660Thinkwill
WCDMAUW100UW100Thinkwill
WCDMAUW100UW100Thinkwill
EVDOEV-100209TXT
EVDOEV99154TXT
EVDOEV154TXT
EVDOEV-100154TXT
WCDMAW11209TXT
EVDOMSM6500U803-4.03.10unknown
WCDMAHX116unknown
WCDMAW567ZD6000unknown
WCDMAST918ST918unknown
WCDMAWU930WU930unknown
WCDMAE220E220Vodafone
EVDOE1916E1916Vtion
EVDOE1916E1916Vtion
WCDMAVtion U1920USB MODEMVtion
WCDMAHS970HD360YHR
EVDOZDX LKT868172ZDX
WCDMAHD360HD360ZDX
EVDOMC5716172ZTE
EVDOAC580AC580ZTE
EVDOAC582AC582ZTE
EVDOZTE AC583AC582ZTE
EVDOAC581AC580ZTE
EVDOAC560ZTE AC580ZTE
EVDOAC2736AC27XXZTE
EVDOAC2746AC27XXZTE
EVDOAC8710119ZTE
EVDOAC580AC580ZTE
EVDOAC590AC580ZTE
EVDOAC2766119ZTE
TD-SCDMAZTE-T A351+ZTE_TD_LD4ZTE
TD-SCDMAA355ZTE_TD_LD3ZTE
WCDMALongtail WU-872MF110ZTE
WCDMAMF190MF190ZTE
WCDMAMF170MF170ZTE
WCDMAMF626MF626ZTE
WCDMAMF180MF180ZTE
WCDMAK3765-ZK3765-ZZTE
WCDMAMF668AMF668ZTE
WCDMAMF633BP+MF633BP+ZTE
WCDMAMF631MF631ZTE
WCDMAVodafone K3772-ZK3772-ZZTE
WCDMAVodafone K3770-ZK3770-ZZTE
WCDMAZTE-MF193MF193ZTE
WCDMA Vodafone K3570-ZK3570-ZZTE
WCDMAZTE 21MbpsZTE 21MbpsZTE
WCDMAMF669MF669ZTE
WCDMAMF112MF112ZTE
WCDMAMF637MF637UZTE
WCDMAMF633MF633ZTE
WCDMAMF100MF100ZTE
WCDMAMF627MF627ZTE
WCDMAMF628MF628ZTE
WCDMAMF636MF636DBZTE
WCDMAMF110MF110ZTE

0 nhận xét:

Hotline : 0982 69 52 57

Phòng kinh doanh

 • Hỗ trợ tư vấn dịch vụ 24/7

  * Mr:Quân

  * Holine: 0982.69.52.57

 • Phòng kĩ thuật

 • Mr:Khoa

  * Hotline: 0975 764 428

 • Bài viết được xem nhiều

  Video